Comthóth Lóegairi co Cretim ocus a Aided: Eagrán maille le hanailís liteartha agus teanga

Show simple item record

dc.contributor.advisor Murray, Kevin en
dc.contributor.author O'Donoghue, Ken
dc.date.accessioned 2016-12-02T11:34:25Z
dc.date.available 2016-12-02T11:34:25Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016
dc.identifier.citation O'Donoghue, K. 2016. Comthóth Lóegairi co Cretim ocus a Aided: Eagrán maille le hanailís liteartha agus teanga. PhD Thesis, University College Cork. en
dc.identifier.endpage 267 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10468/3345
dc.description.abstract Is scrúdú ar théacs amháin, Comthóth Lóegairi co Cretim ocus a Aided (CLcC), a chaomhnaítear i lámhscríbhinn amháin, Lebor na hUidre (LU), atá sa tráchtas seo. Bíodh is gurb é LU an lámhscríbhinn Ghaelach is sine a chaomhnaíonn scéalta leanúnacha i nGaeilge, agus gur ábhar staidéir ar leith i ngort na Gaeilge agus na Ceiltise é dá réir, níor scrúdaíodh CLcC as féin mar earra litríochta fós, ná ní dhearnadh mionscrúdú ar an teanga ann ach chomh beag. Ceapadh gur mhithid an téacs a mheas ar na cúiseanna sin. Roinntear an tráchtas ina dhá chuid, mar atá: (a) cuid a haon, a chuireann síos ar chomhthéacs na lámhscríbhinne agus ar cheisteanna a bhaineann lena lucht scríofa, chomh maith le hanailís liteartha ar théamaí a luaitear sa téacs féin. Déantar ceist an rangaithe a phlé chomh maith, is é sin, conas is ceart rangú a dhéanamh ar CLcC; (b) cuid a dó, is eagrán agus aistriúchán den téacs atá inti, chomh maith le nótaí teanga a scrúdaíonn gnéithe suntasacha den teanga, agus gluais. An dá shórt anailíse a chuirtear chun cinn i rith an tráchtais, .i. an scrúdú liteartha agus an t-iniúchadh ar an teanga, déantar iad a shuíomh i gcomhthéacs LU trí chéile oiread agus is féidir. Féachann an cur chuige seo le taispeáint gur de dhlúth na lámhscríbhinne féin na téamaí (mar shampla creideamh, cumhacht, ríogacht) is bun le CLcC, agus gur sampla an-spéisiúil de thoisí teanga LU an téacs seo, óir léiríonn sé caomhnú ábhar ón tSean-Ghaeilge chomh maith le forbairtí teanga a bhaineann le ré na Meán-Ghaeilge. Sna nótaí teanga, leis, cuirtear samplaí as lámhscríbhinní comhaimseartha eile san áireamh, chomh maith le foinsí níos sine ná sin, le bonn a chur faoin áitiú a dhéantar ar aois na teanga in CLcC. ga
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language English en
dc.language.iso ga en
dc.publisher University College Cork en
dc.rights © 2016, Ken O'Donoghue. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ en
dc.subject Sean-Ghaeilge ga
dc.subject Meán-Ghaeilge ga
dc.title Comthóth Lóegairi co Cretim ocus a Aided: Eagrán maille le hanailís liteartha agus teanga ga
dc.title.alternative Comthóth Lóegairi co Cretim ⁊ a Aided: Eagrán maille le hanailís liteartha agus teanga ga
dc.type Doctoral thesis en
dc.type.qualificationlevel Doctoral en
dc.type.qualificationname PhD (Arts) en
dc.internal.availability Full text available en
dc.check.info No embargo required en
dc.description.version Accepted Version
dc.contributor.funder Irish Research Council en
dc.description.status Not peer reviewed en
dc.internal.school Early and Medieval Irish en
dc.check.type No Embargo Required
dc.check.reason No embargo required en
dc.check.opt-out Not applicable en
dc.thesis.opt-out false
dc.check.embargoformat Not applicable en
ucc.workflow.supervisor k.murray@ucc.ie
dc.internal.conferring Summer 2017 en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2016, Ken O'Donoghue. Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2016, Ken O'Donoghue.
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the UCC Privacy and Cookies Statement. For more information about cookies and how you can disable them, visit our Privacy and Cookies statement